Pirate machine หมุนถึงก่อน รับเลย
16 May 2019


Pirate machine หมุนถึงก่อน รับเลย 
ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 5,700,000 คูปอง!! 


ระยะเวลากิจกรรม 
10 พ.ค. 2562 (17.00น.) – 20 พ.ค. 2562 (23.59น.) 


รายละเอียดกิจกรรม 
ผู้เล่นที่มีจำนวนรอบการหมุนในแต่ละ Betline
ครบจำนวนรอบที่กำหนดก่อน Betline ละ 3 อันดับแรก
จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
(หมุนถึงก่อนได้ก่อน จำนวน 3 อันดับแรก ของแต่ละ Betlineเท่านั้น) 

Betline100 (900 คูปอง)
ต้องมีจำนวนรอบการหมุนครบ 15,000 รอบ
Betline 500 (4,500 คูปอง)
ต้องมีจำนวนรอบการหมุนครบ 10,000 รอบ
Betline1,000 (9,000 คูปอง)
ต้องมีจำนวนรอบการหมุนครบ 8,000 รอบ
Betline5,000 (45,000 คูปอง)
ต้องมีจำนวนรอบการหมุนครบ 4,000 รอบ
Betline 10,000 (90,000 คูปอง)
ต้องมีจำนวนรอบการหมุนครบ 1,000 รอบ
(5 Betline ที่ร่วมรายการเท่านั้น) 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
ผู้เล่นที่ติดอันดับต้องทำการทายผลในเกม Golden chance Lotto
ขั้นต่ำจำนวน 1 เบอร์ ขึ้นไปภายในระยะเวลากิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล 
รางวัลกิจกรรม 
Betline 100 
อันดับ 1-3 รับรางวัล 100,000 คูปอง 

Betline 500
อันดับ 1-3 รับรางวัล 200,000 คูปอง 

Betline 1,000
อันดับ 1-3 รับรางวัล 300,000 คูปอง 

Betline 5,000
อันดับ 1-3 รับรางวัล 500,000 คูปอง 

Betline 10,000
อันดับ 1-3 รับรางวัล 800,000 คูปอง 

รางวัลรวม 5,700,000 คูปอง